OGÓLNE WARUNKI DOKONYWANIA TRANSAKCJI

I Postanowienia Ogólne

Celem dokumentu jest określenie wiążących oraz jednolitych zasad znajdujących zastosowanie

do sprzedaży internetowej obejmującej Przedmiot transakcji, świadczonej na Terytorium przez

Sprzedającego i regulujących sytuację prawną w relacjach pomiędzy Sprzedającym,

a Użytkownikiem.

II Definicje

1. Użyte w niniejszych warunkach ogólnych, a także w warunkach specjalnych ustalanych dla

poszczególnych transakcji określenia oznaczają:

a) Strona internetowa – strona Sprzedającego, aktualna na moment dokonywania transakcji;

b) Użytkownik – osoba prawna, posiadająca zdolność prawną jednostka organizacyjna nie

posiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, korzystający ze strony Sprzedającego;

c) Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej

bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

d) Kupujący – użytkownik nabywający przedmiot transakcji;

e) Sprzedający – Mariusz Stania i Marian Tkaczyk – wspólnicy spółki cywilnej prowadzący

działalność gospodarczą pod firmą HMZ Mariusz Stania i Marian Tkaczyk Spółka Cywilna

ul.Młyńska11, 47-150 Raszowa NIP 7492102080, REGON 380527680;

f) Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej

do zidentyfikowania osoby fizycznej;

g) Rejestracja – rejestracja Użytkownika na stronie internetowej Sprzedającego realizowana

poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na tej stronie;

h) Przedmiot transakcji – danie, zamówienie okolicznościowe lub produkt sprzedawany razem

pod jednym numerem;

i) Produkt – inny niż danie oraz zamówienie okolicznościowe przedmiot transakcji;

j) Zamówienie okolicznościowe – zamówienie, w którego skład wchodzi co najmniej pięć dań;

k) Cena – kwota brutto, niezawierająca kosztu dostawy;

l) Ogólne Warunki Dokonywania Transakcji – niniejszy dokument zawierający ogólne warunki

obowiązujące Kupującego;

m) Terytorium – dla zamówień, których przedmiot stanowi produkt - terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, a dla zamówień, których przedmiot stanowi danie lub zamówienie

okolicznościowe obszar w odległości do 20 km od siedziby Sprzedającego.

III Zasady korzystania ze strony internetowej

1. Poprzez rejestrację Użytkownik akceptuje niniejsze warunki i zawiera umowę, wyrażając

tym samym zgodę na przechowywanie swoich danych osobowych w rejestrach

administracyjnych Sprzedającego, ich przetwarzanie i wykorzystanie, w tym przesyłanie

przez Sprzedającego informacji handlowych.

2. Dla danej transakcji, oprócz Warunków Ogólnych mogą znaleźć zastosowanie także warunki

specjalne, ogłoszone na stronie internetowej przy danej transakcji. W przypadku

sprzeczności pomiędzy warunkami ogólnymi, a warunkami specjalnymi, obowiązujące

są warunki specjalne.

3. Zmiany w treści Ogólnych Warunków Dokonywania Transakcji mogą być wprowadzane

przez Sprzedającego w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie po 24 godzinach od chwili

ich wprowadzenia na Stronie internetowej.

4. Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia wymagają dla swej ważności zachowania formy

dokumentowej.

5. Sprzedający może w każdym czasie prostować błędne lub nieprawdziwe informacje

znajdujące się na Stronie internetowej lub przekazane Użytkownikowi w drodze

korespondencji. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, za zawartość znajdujących się

na Stronie internetowej linków do innych stron.

6. Obowiązującą wersją językową Ogólnych Warunków Dokonywania Transakcji jest wersja

polska. W przypadku rozbieżności pomiędzy polską wersją językową Ogólnych Warunków

Dokonywania Transakcji, a ich tłumaczeniem obowiązująca jest wersja polska.

7. Każdy Użytkownik obowiązany jest utrzymać w poufności dane biznesowe, techniczne,

osobowe i informacje o przedmiotach transakcji, które otrzymał od Sprzedającego,

za wyjątkiem danych powszechnie dostępnych.

IV Rejestracja

1. Warunkiem dokonywania transakcji jest rejestracja oraz zalogowanie się na stronie

internetowej Sprzedającego przez Użytkownika. W rejestracji Użytkownik dostarcza

Sprzedającemu swoje dane osobowe.

2. Poprzez rejestrację Użytkownik oświadcza, że dostarczone przez niego dane osobowe

są prawdziwe i kompletne.

3. Poprzez rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich

danych osobowych przez Sprzedającego dla celów związanych z realizacją umowy zawartej

przez Użytkownika ze Sprzedającym.

4. Na Użytkowniku ciąży obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sprzedającego o każdej

zmianie swoich danych osobowych.

5. Poprzez rejestrację Użytkownik oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść niniejszych

Ogólnych Warunków Dokonywania Transakcji oraz warunków specjalnych dla transakcji.

6. Rejestracja Użytkownika na stronie internetowej Sprzedającego jest bezpłatna.

7. Użytkownik ustala hasło dostępu do Strony internetowej.

8. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie przez Użytkownika osobom

trzecim nazwy konta i hasła dostępu do Strony internetowej.

9. Sprzedający potwierdza rejestrację, wysyłając informację e-mail do Użytkownika.

10. Użytkownik powinien zachować swoje hasło w tajemnicy, aby osoby trzecie nie miały

do niego dostępu. Po uzyskaniu dostępu za pomocą hasła, Użytkownik odpowiada

za wszelkie swoje działania na Stronie internetowej.

11. Użytkownik jest zobowiązany nie działać na szkodę Sprzedającego oraz innych

Użytkowników.

12. Użytkownik nie może powielać Strony internetowej oraz kopiować jej w całości lub części

bez pisemnej zgody Sprzedającego.

13. Użytkownik jest zobowiązany utrzymać w poufności dane biznesowe, techniczne, osobowe

i informacje o przedmiotach transakcji, które otrzymał od Sprzedającego, o ile nie

są to dane ogólnie dostępne.

14. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy lub unieważnienia rejestracji jednostronnie.

Rejestracja może zostać cofnięta przez Użytkownika.

15. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Ogólnych Warunków

Dokonywania Transakcji, bądź negatywnie wpływają na dobre imię Sprzedającego lub

innych Użytkowników, są szkodliwe w inny sposób, bądź niezgodne z prawem, Sprzedający

uprawniony jest do zawieszenia na czas określony lub nieokreślony konta Użytkownika,

a także ograniczenia na czas określony lub nieokreślony działania konta Użytkownika

w zakresie dostępu do wszystkich, bądź poszczególnych usług świadczonych w ramach

strony internetowej Sprzedającego.

16. Niezależnie od zawieszenia konta, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność

odszkodowawczą za swoje działania i zaniechania, będące podstawą dokonanego

zawieszenia konta, w szczególności względem Sprzedającego oraz innych Użytkowników.

17. W przypadku zawieszenia konta, Użytkownik posiada jedynie wgląd do konta oraz dostęp

do funkcji pozwalającej wykonać umowy zawarte przed zawieszeniem konta. W okresie

zawieszenia Użytkownik nie korzysta z żadnych innych usług świadczonych przez

Sprzedającego.

18. Użytkownik, którego konto jest zawieszone, nie może w okresie zawieszenia dokonać

ponownej rejestracji, bądź prowadzić konta bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

Sprzedający zastrzega sobie nadto prawo odmowy kolejnej rejestracji Użytkownikowi,

którego konto było zawieszone w przeszłości.

V Przebieg transakcji

1. Warunkiem dokonania transakcji przez Użytkownika ze Sprzedającym jest prawidłowe

złożenie zamówienia.

2. Zamówienia są realizowane wyłącznie na Terytorium.

3. Użytkownik może złożyć zamówienie poprzez Stronę internetową lub telefonicznie.

4. W każdym przypadku Sprzedający przystąpi do realizacji zamówienia niezwłocznie

po potwierdzeniu jego otrzymania.

5. W przypadku zamówienia, którego przedmiotem jest produkt, Sprzedający realizuje

zamówienie w terminie 1 dnia roboczego od dnia potwierdzenia otrzymania zamówienia.

6. Zamówienie, wysłane do godziny 16:00, w obrębie 20 km dowozimy tego samego dnia w

godzinach wieczornych. Zamówienia wysłane do godziny 16:00 powyżej 20 km od 47-150

Raszowa ul. Młyńska 11 od poniedziałku do czwartku wysyłamy kurierem dnia

następnego. Nie dotyczy to zamówień dla firm oraz na przyjęcia, zamówienia składane do

godziny 16:00 realizujemy w ciągu 24 h i dowozimy do 30 km na wskazaną przez klienta

adres oraz godzinę. W przypadku cateringu dla firm i na przyjęcia nie ma możliwości

wysyłki zamówienia kurierem.

Postanowienie nie uchybia V ust. 6.

VI Formy płatności

1. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty ceny oraz kosztu dostawy.

2. Zapłata musi nastąpić w terminie, walucie i formie określonej przez Sprzedającego.

3. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty także w przypadku, gdy kupował w imieniu osób

trzecich.

4. Sprzedający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dla danej transakcji specjalnych

warunków płatności, którymi Kupujący jest związany. W przypadku sprzeczności miedzy

ogólnymi warunkami płatności, a specjalnymi warunkami płatności, pierwszeństwo mają

specjalne warunki płatności.

5. Każdy termin podany Kupującemu jest terminem ostatecznym. Jeżeli Kupujący odmawia

lub spóźnia się z zapłatą ceny zostaną odsetki ustawowe za opóźnienie, od dnia

wymagalności należności do dnia zapłaty.

6. Zawarcie umowy - przeniesienie własności na Kupującego następuje w momencie zapłaty

przez niego ceny.

VII Ryzyko

1. Po zawarciu umowy sprzedaży całe ryzyko związane z utrzymaniem rzeczy, przypadkowym

uszkodzeniem lub utratą rzeczy oraz wyrządzeniem przez rzecz szkody przechodzi

na Kupującego. Niniejsze postanowienie nie znajduje zastosowania do Konsumenta, dla

którego chwilę przejścia ryzyka wyznacza moment zrealizowania zamówienia przez

Sprzedającego.

2. Kupujący zobowiązany jest do wynagrodzenia dodatkowych kosztów poniesionych przez

Sprzedającego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez

Kupującego umowy.

VIII Odstąpienie konsumenckie

Na zasadzie przepisu art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta

Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej ze Sprzedającym.

IX Odpowiedzialność

1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę, która może powstać bezpośrednio lub

pośrednio w wyniku korzystania ze Strony internetowej oraz systemu wspomagającego

tę stronę.

2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niedoskonałości

technicznych Strony internetowej, niedoskonałości urządzeń technicznych obsługujących

tę stronę, w tym za niemożność użycia Strony internetowej w celu dokonania transakcji,

a także niezgodne z prawem użycie Strony internetowej przez osoby trzecie.

3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawdziwości lub

niekompletności danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika.

4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe, niekompletne i nieaktualne

informacje na Stronie internetowej.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zachowania innych Użytkowników.

W szczególności Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Użytkownika

zainspirowane informacjami na Stronie internetowej, a także za szkodę będącą

bezpośrednim lub pośrednim następstwem tego zachowania.

6. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów pomiędzy Sprzedającym,

a Użytkownikiem jest sąd właściwy miejscowo dla Sprzedającego. Niniejsze postanowienie

nie znajduje zastosowania do sporów z Konsumentem.

7. Do wszelkich umów zawartych pomiędzy Sprzedającym, a Użytkownikiem zastosowanie

ma jako wyłącznie właściwe prawo polskie.

X Reklamacja

1. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika:

a) pisemnie na adres: ul. Grzybowa 34, 47-206 Kędzierzyn-Koźle;

b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@hotelraszowa.pl

2. Reklamacja powinna zawierać informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji,

datę oraz dane kontaktowe składającego reklamację.

3. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji Użytkownika niezwłocznie, nie później niż

w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

XI Ochrona danych osobowych

1. Sprzedający informuje Użytkownika, o konieczności przetwarzania danych osobowych

Użytkownika w celu zawierania umów. Powyższe dane będą przetwarzane w okresie

ważności rejestracji Użytkownika, a po jej zakończeniu w okresie dochodzenia roszczeń

Sprzedającego.

2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że administratorem jego danych osobowych jest

Mariusz Stania i Marian Tkaczyk – wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność

gospodarczą pod firmą HMZ Mariusz Stania i Marian Tkaczyk Spółka Cywilna, ul. Młyńska

11, 47-150 Raszowa Dane kontaktowe administratora dostępne będą na Stronie

internetowej, a bezpośredni kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod

adresem ul. Młyńska 11, 47-150 Raszowa, e-mail kontakt@hotelraszowa.pl Podane

w formularzu dane przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartych umów (art.

6.1.b. RODO), w celu wystawienia faktury zgodnie z przepisami rachunkowymi (art. 6.1.c.

RODO) oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

z tytułu umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6.1.f. RODO).

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, prawo

do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie

danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.

XII Postanowienie końcowe

1. Warunki Ogólne Dokonywania Transakcji stają się wiążące dla Użytkownika z momentem

pierwszego zalogowania się na stronie internetowej Sprzedającego.

2. W zakresie nieuregulowanym zastosowanie mają odpowiednie obowiązujące przepisy

prawa krajowego.